JP "Nacionalni park Đerdap"
Izbor jezika:
 JP Nacionalni park Đerdap

Lokalitet ″Gradašnica″, površine 354,38 ha, obuhvata prostor u slivu reke Gradašnice ispod pećine do ulivanja reke Gradašnice u Porečki zaliv. Na strmim padinama javljaju se visoke sastojine bukve i kitnjaka i visoke šume kitnjaka.

Ulaz u pećinu Gradašnica

Ulaz u pećinu Gradašnica