JP "Nacionalni park Đerdap"
Izbor jezika:
 JP Nacionalni park Đerdap

Dugoročni ciljevi zaštite, očuvanja, unapređenja i održivog razvoja

NP „Đerdap“ Planom upravljanja definiše 6 tema zaštite koje kroz svoje ciljeve zaštite daju smernice za aktivnosti koje se planiraju realizovati. Ove aktivnosti vode ka ispunjenju postavljenih ciljeva koji dolaze iz definisanih tema zaštite. Planom upravnjanja definisani su sledeće teme sa pripadajućim ciljevima:

  • Tema 1. Zaštita prirode i prirodnih vrednosti sa ciljem: Održavati postojeće i poboljšati stanje biodiverziteta, staništa i vrsta primenom najboljih praksi i aktivnosti;
  • Tema 2. Zaštita kulturnog nasleđa sa ciljem: Očuvati kulturna dobra kroz aktivnu zaštitu jedinstvenih kulturnih dobara na području NP „Đerdap“;
  • Tema 3. Upravljanje turizmom i sportsko-rekreativnim aktivnostima sa ciljem: Omogućiti kvalitetan turistički doživljaj prirodnih i kulturnih vrednosti NP „Đerdap“ ;
  • Tema 4. Saradnja i podrška lokalnoj zajednici sa ciljem: Podržati komunikaciju, aktivnosti i inicijative koje doprinose poboljšanju kvaliteta života stanovnika u NP „Đerdap“;
  • Tema 5. Edukacija i interpretacija sa ciljem: Osigurati da javnost razume i ceni vrednosti NP „Đerdap“ kako bi i sama doprinela očuvanju i zaštiti prirode na ovom prostoru;
  • Tema 6. Održivo upravljanje i administracija sa ciljem: Razviti upravljačku strukturu kroz unapređenje kadrovskog, materijalnog i administrativnog kapaciteta.