JP "Nacionalni park Đerdap"
Izbor jezika:
 JP Nacionalni park Đerdap

Lokalitet ″Golubački grad″, površine 86,86 ha, predstavlja jedan od važnijih prirodnih rezervata zbog specifičnosti istorije prirode, bogate flore i vegetacije, kao i memorijalnog spomenika „Golubački grad“. Osnovna potencijalna vegetacija ovog lokaliteta je šuma, iako na manjim površinama na ostenjacima i vencima krečnjačkih brda dominiraju šibljaci jorgovana i drugih vrsta.

Rekonstrukcija Golubačkog grada

Rekonstrukcija Golubačkog grada