JP "Nacionalni park Đerdap"
Izbor jezika:
 JP Nacionalni park Đerdap

Lokalitet ″Bojana″, površine 98,14 ha, obuhvata čistu orahovu sastojinu koja je okružena visokom mešovitom sastojinom bukve i oraha. Osim toga, na celoj površini javljaju se grupimične ili pojedinačne primese mečje leske, crnog jasena, maklena, grabića i običnog graba.