JP "Nacionalni park Đerdap"
Izbor jezika:
 JP Nacionalni park Đerdap

Lokalitet „Klisura reke Brnjice“, površine 693,74 ha, obuhvata sliv reke Brnjice iznad Golubačke klisure. Brnjička reka preseca NP „Đerdap“ od Dunava do najviših grebena i geomorfološkom karakterističnom dolinom i izraženom klisurom i kanjonom, predstavlja prirodni fenomen koji se odrazio i na vegetaciju. Visoki krečnjački grebeni koji se uzdižu iznad obale reke zajedno sa Dunavom obezbeđuju specifičnu mikroklimu, što je omogućilo razvoj složene vegetacije od termofilnih šuma i šibljaka do mezofilnih bukovo-orahovih i bukovo-lipovih šuma.

Kanjon Brnjičke reke

Kanjon Brnjičke reke