JP "Nacionalni park Đerdap"
Izbor jezika:
 JP Nacionalni park Đerdap

Lokalitet ″Tatarski vis″, površine 34,01 ha, obuhvata prostor koji predstavlja neprekidan visok planinski greben i razvođe dva rečna sliva. Povezuje Šomrdski kamen (806 m), zatim Tatarski vis (670 m), Vojinu čuku (708 m) i Janičarski vis (628 m). Ovaj prostor ima ulogu bedema obzirom da štiti sve predele okrenute prema Dunavu. Tatarski vis karakteriše prirodna šumska vegetacija uslovljena vrstom geološke podloge. U delovima rezervata gde se javljaju kristalasti škriljci razvijena je dvodominantna šuma kitnjaka i graba, a u krečnjačkim delovima javljaju se bukove šume sa lipom, orahom i dr.