JP "Nacionalni park Đerdap"
Izbor jezika:
 JP Nacionalni park Đerdap

Lokalitet ″Ciganski potok″, površine 206,69 ha, opkoljen je velikim grebenima Čoka Njalte i Košo brda. Puna vlage dolina Ciganskog potoka zajedno sa vlagom sa Dunava formira umereniju klimu, gde preovlađuju sladunovo-cerove šume i šume bukve i oraha. Posebna vrednost se ogleda u staništima čistih orahovih šuma. Nažalost, ova sastojina je devastirana usled vetroizvala i vetroloma tokom 2014. godine.