JP "Nacionalni park Đerdap"
Izbor jezika:
 JP Nacionalni park Đerdap

Lokalitet ″Bosman-Sokolovac″, površine 266,87 ha, pruža se između reke Kožice i Pesače. Bosman je pretežno na silikatnim stenama. Najviši delovi iznad Bosmana predstavljaju široki platoi i valoviti grebeni prema Dunavu koji su uslovili raznolikost staništa u ovom delu rezrevata. Sokolovac je potpuno drugačiji deo lokaliteta od Bosmana. To je krečnjački teren sa izrazitim kršom i stenovitim vencem koji se pruža duž čitave njegove dužine. U vegetacijskom smislu lokalitet se deli na Bosman i Sokolovac. Na Bosmanu je vegetacija savremenog tipa sa zajednicama bukve, kitnjaka i graba, javora i jasena. Na Sokolovcu dominiraju reliktne polidominantne šumske i žbunaste zajednice sa jorgovanom, meduncem, grabićem, cerom, mečjom leskom, bukvom i dr.