JP "Nacionalni park Đerdap"
Izbor jezika:
 JP Nacionalni park Đerdap

Lokalitet ″Kanjon Boljetiske reke – Greben″, površine 102,48 ha, obuhvata klisuru Boljetinske reke pre ušća u Dunav, padine Vlasca i Boljetinskog brda. Osim vegetacijskih vrednosti, ovaj lokalitet ima i izuzetne geološko- morfološke oblike, a predstavlja i bogato nalazište veoma značajne mezozojske fosilne faune. Vegetacijski mozaik u kanjonu Boljetinske reke pre svega čini klimatogena zajednica sladuna i cera sa grabićem.